Cilj poziva je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom,
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Prihvatljivi troškovi su trošak izvođenja radova/usluga, trošak nabave i ugradnje opreme i trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata. Prihvatljivi su troškovi nastali na Projektu u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada 2023. godine.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje programa iznosi 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kune) i to za:

– jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna),

– jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

Rok za podnošenje prijava je do 11. travnja 2023. godine.

Više informacija na:

https://bit.ly/3YGYjJk